NASZA OFERTA EDUKACYJNA

ZIELONE SZKOŁY

Zielona szkoła to najlepsza forma edukacji ekologicznej, oparta na bezpośrednim kontakcie ze światem roślin i zwierząt w czasie kilkudniowego pobytu w naszym Centrum. Pozwala zrozumieć i przyswoić teoretyczne wiadomości zdobyte podczas lekcji w szkole. Pozwala nauczycielom na kształtowanie u uczniów szacunku do przyrody.

Podczas pobytu w Zielonej Szkole, grupy dzieci i młodzieży mogą korzystać z pracowni Centrum, odwiedzić Ogród Zoologiczny, Ogród Fauny Polskiej i Ogród Botaniczny, odbywać spacery po ścieżkach dydaktycznych oraz skorzystać z wszelkich atrakcji oferowanych Przez Leśny Park Kultury i Wypoczynku (park linowy, park dinozaurów, minigolf , park rozrywki, wakepark). Nasze nowe wyremontowane zaplecze hotelowe może pomieścić jednorazowo 40 osób. (pokoje 2, 3, 9 i 11 osobowe).

Po trudach nauki zapraszamy do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Przy budynku Centrum znajduje się boisko do siatkówki, stół do ping-ponga, plac do gry w koszykówkę. Wieczorem można zasiąść przy ognisku.

Chcesz poznać ofertę? Skontaktuj sie z nami!

WIRTUALNY SPACER

Wirtualna ścieżka edukacyjna realizowana jest w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2020-2021 finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

EDUKACJA EKOLOGICZNA - TEMATY ZAJĘĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDSZKOLA

Wiosna w przyrodzie

Zajęcia terenowe umożliwiające dostrzeganie różnych wiosennych zjawisk przyrodniczych w lesie, na łące i nad stawem. Proste zabawy i bezpośrednie obserwacje pozwalają na pogłębienie więzi z przyrodą i utrwalenie podstawowych pojęć.

Jesień w przyrodzie

To zajęcia pozwalające odkryć świat jesiennych barw i kształtów. Dzieci utrwalają również nazwy drzew, grzybów, owoców. Mają możliwość zaobserwowania jesiennych zwyczajów niektórych zwierząt.

Leśny detektyw

Kompleksowe zajęcia poznawcze realizowane są w lesie w oparciu o bezpośrednie obserwacje i zabawy edukacyjne angażujące wszystkie dzieci do poznawania zależności panujących w danym ekosystemie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE (KLASY 1-3)

Poznajemy tajemnice lasu

Celem zajęć jest wielokierunkowe poznanie lasu wraz z jego mieszkańcami. Różnorodne gry edukacyjne, obserwacje i zadania ułatwiają zrozumienie zależności panujących w lesie. Podkreślana jest rola lasów. Każde spotkanie jest dostosowane do wieku uczestników.

Życie na łące

Uczestnicy poznają ekosystem łąki razem z charakterystycznymi roślinami i zwierzętami. Liczne zabawy i ćwiczenia pozwalają na odkrycie bogactwa życia na łące. Uzupełnieniem zajęć terenowych może być praca z mikroskopami i obserwacje różnorodności owadów.

Ptaków świat – warsztaty ornitologiczno – plastyczne

Warsztaty prowadzone są przez ornitologa i skierowane na bezpośrednie obserwowanie ptaków w lokalnym środowisku. Ciekawostki, zabawy edukacyjne i działania plastyczne ułatwiają zapamiętanie wiadomości.

Przygotowanie zwierząt do zimy

Celem zajęć jest poznanie zwierząt, które w  szczególny sposób przygotowują się do zimy. Obserwacje jesiennych zwyczajów zwierząt w naturalnym otoczeniu ułatwiają zrozumienie i zapamiętanie wybranych treści przyrodniczych oraz pogłębiają więź z przyrodą.

Poznajemy drzewa

Bezpośrednie obserwacje różnych drzew i zadania z nimi związane ułatwiają zapamiętanie najważniejszych nazw gatunkowych. Poza tym utrwalane są pojęcia związane z budową drzewa, liśćmi i owocami. Uczestnicy poznają zarówno drzewa liściaste i iglaste.

Ptasie drzewo – warsztaty ornitologiczno – plastyczne

Celem warsztatów jest utrwalenie nazw pospolitych gatunków ptaków. Uwrażliwienie na bogactwo barw i kształtów. Warsztaty opierają się na obserwacjach w terenie i działaniach plastycznych.

Życie w stawie

Uczestnicy poznają charakterystyczne gatunki roślin i zwierząt wodnych oraz badają warunki środowiskowe. Uzupełnieniem mogą być zajęcia w pracowni mikroskopowej oraz badania laboratoryjne wody w pracowni przyrodniczej.

Ptasi lotnicy

To zajęcia pokazujące różnorodność świata ptaków, ich budowę oraz przystosowania do środowiska. W czasie bezpośrednich obserwacji różnych gatunków uczestnicy nie tylko doskonalą pracę z lornetką, ale utrwalają też właściwe zachowania w środowisku naturalnym i zasady obserwacji ornitologicznych.

Owady i zwierzęta żyjące na łące – warsztaty przyrodniczo – plastyczne

Dzięki warsztatom dzieci obserwują i poznają mieszkańców łąki. Swoją wiedzę utrwalają poprzez różne działania plastyczne.

Malowanie kolorami natury

Warsztaty przyrodniczo – plastyczne, których celem jest uwrażliwienie dzieci na otaczającą ich przyrodę. Uczestnicy poznają gatunki zawierające różne barwniki roślinne i wykorzystują je w pracy plastycznej.

Poznaj działania na rzecz ochrony klimatu

Zajęcia mają na celu zapoznać uczniów klas VII i VIII z podjętymi działaniami Urzędu Miasta Bydgoszczy w celu ograniczenia zmian klimatu, adaptacji do ich negatywnych skutków oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Uczniowie wcielając się w pracowników niektórych miejskich przedsiębiorstw, poznają ich działania prowadzące do redukcji skutków zmian klimatycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE (KLASY 4-8)

Różnorodność świata roślin

Zajęcia terenowe przeprowadzane na różnych stanowiskach roślinnych: las, łąka, tereny przydrożne. Uczestnicy obserwują rośliny i doskonalą posługiwanie się różnymi typami przewodników i kluczy do oznaczania roślin.

Badamy ekosystem lasu

Głównym celem zajęć jest poznanie charakterystycznych gatunków roślin i zwierząt oraz zależności jakie panują w ekosystemie lasu. Uczestnicy poprzez bezpośrednie obserwacje i różne ćwiczenia utrwalają wiedzę przyrodniczą oraz ćwiczą umiejętność wnioskowania.

Poznajemy glebę wszystkimi zmysłami

Uczestnicy zapoznają się ze strukturą gleby oraz  jej poziomami, dokonują ich charakterystyki, określają typ gleby, obserwują  również bogactwo organizmów glebowych oraz wykonują  oznaczenia podstawowych parametrów gleby w pracowni przyrodniczej.

W świecie owadów

Celem zajęć jest poznanie różnorodności owadów na różnych stanowiskach, uzmysłowienie ich roli w przyrodzie oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych i ich analizowania.

Czystość naszych wód

Obserwacje różnorodności flory i fauny związanej ze środowiskiem wodnym oraz wykonanie analizy podstawowych parametrów wody będą okazją do określenia czystości naszych wód. Zajęcia uatrakcyjniają obserwacje bezkręgowców wodnych w pracowni mikroskopowej.

Wśród proponowanych tematów zajęć są też takie, które przybliżają zagadnienia ekologiczne i realizowane są w formie pogadanek i warsztatów stacjonarnych.

Budowa mikroskopu i jego praktyczne wykorzystanie

Są to zajęcia praktyczne w czasie, których dzieci poznają budowę mikroskopu i lupy stereoskopowej oraz podstawowe zasady pracy z mikroskopem. Doskonalą pracę z mikroskopem jako narzędziem obserwacji. Wykorzystują przy tym najprostsze obiekty jak liście roślin, mchy, owady, własne włosy lub palce.

Co wiemy o powietrzu?

Zajęcia przeznaczone dla dzieci młodszych, podczas których omawiane są właściwości powietrza i zagrożenia wynikające z działalności człowieka. Atrakcyjne pokazy i doświadczenia umożliwiają zrozumienie skomplikowanych procesów środowiskowych.

Energia z natury

Celem zajęć jest poznanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii oraz ich wpływu na środowisko.

Co to jest bioróżnorodność?

Zajęcia warsztatowe przybliżające pojęcie różnorodności biologicznej. Pokazują zależności gatunkowe i pozwalają na ocenę wpływu działalności człowieka na bioróżnorodność.

Śmieciowe ABC

Zajęcia łączące teorię i praktykę. Prowadzący omawia najważniejsze pojęcia związane z rodzajem odpadów, ich utylizacją. Podkreślana jest istota segregacji. Liczne ćwiczenia i zadania praktyczne ułatwiają utrwalenie wiadomości.

Jak odróżnić roślinę od zwierzęcia?

Zajęcia dla młodszych klas szkoły podstawowej. Przedmiotem zajęć jest poznanie cech charakterystycznych roślin, ptaków, owadów, ssaków. Dzieci uczą się prostej klasyfikacji świata żywego.

Sposoby oszczędzania energii w gospodarstwie domowym

Prelekcja dotycząca wykorzystywania energii w gospodarstwie domowym.  Omawiane są sposoby zmniejszenia zużycia energii i ich wpływ na stan środowiska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACOWNIA PRZYRODNICZA

 • Badanie stanu czystości wody w zbiornikach wodnych w Parku
 • Sposoby usuwania zanieczyszczeń z wody
 • Badanie rozpuszczalności gazów w wodzie, w zależności od temperatury
 • Porównanie ilości składników mineralnych w wodzie pochodzącej z różnych źródeł
 • Mikroskopowe odróżnianie wody destylowanej od wody pitnej
 • Badanie zapylenia powietrza w Parku
 • Badanie odczynu pyłów znajdujących się w powietrzu
 • Pomiar jakości powietrza - zawartość CO2, temperatura i wilgotność
 • Analiza zawartości Oz jednoczesnym pomiarem temperatury i ciśnienia powietrza
 • Wykrywanie zagrożeń ze strony instalacji i urządzeń gazowych
 • Badanie składu mineralnego gleby
 • Badanie gleby – próba dotykowa (palcowa)
 • Badanie obecności wody w glebie
 • Badanie obecności wapnia, azotu i fosforu w glebie
 • Badanie odczynu gleby
 • Badanie chłonności gleby
 • Badanie sorpcyjności gleby
 • Wykrywanie wody w różnych organach roślin
 • Wykrywanie węgla w suchych częściach roślin
 • Zawartość popiołu w wysuszonych organach roślin
 • Rozdział barwników fotosyntetycznych
 • Wykrywanie chlorofilu w liściach czerwonych
 • Badanie przystosowania sosny do wiatrosiewności
 • Wpływ temperatury otoczenia na rozchylanie się płatków kwiatów