CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

EKO EDUKACJA 2022

 

Witamy Was serdecznie na stronie Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku.

EDUKACJA EKOLOGICZNA 2022

Zapraszamy do udziału w zajęciach ekologicznych!

Przygotowaliśmy dla uczestników zajęcia terenowe w naszym Centrum w Myślęcinku.

Poniżej prezentujemy tytuły lekcji, zachęcamy do zapoznania się z ich opisem.  Dla dzieci przedszkolnych i szkolnych opracowaliśmy scenariusze spotkań zgodnie z podstawą programową. W tym roku przygotowaliśmy kilkanaście nowych propozycji, poruszające najistotniejsze problemy klimatyczne oraz ochrony środowiska, a także poszerzyliśmy grupy wiekowe (o szkoły ponadpodstawowe oraz osoby dorosłe!). Dlatego tym bardziej będzie nam miło gościć Was na naszych zajęciach. Do zobaczenia!

Czas trwania zajęć: online i stacjonarne w placówkach (1 godz. lekcyjna), zajęcia terenowe w CEE (2 godz. lekcyjne)

Zapisy prosimy kierować na: zapytaj@oczymszumilas.pl lub tel. 534 637 761

Czas trwania programu: marzec - listopad 2022 lub do wyczerpania puli zajęć finansowanych z WFOŚiGW z Torunia  

Projekt realizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDSZKOLE

MAGICZNE DRZEWO

Poznajemy tajemnice, historie i ciekawostki pięknych drzew. Dzieci uczą się rozpoznawać najbardziej znane rodzaje drzew, zapoznają się z lasem jako miejscem życia roślin i zwierząt, budową drzewa oraz piętrową budową lasu.

Leśne biuro detektywistyczne

Gra przyrodniczo detektywistyczna, w której dzieci wcielają się w rolę detektywów. Dzięki tej zabawie dzieci odkrywają tajemnice przyrody, a także uczą właściwych postaw proekologicznych.

Akademia Młodego Przyrodnika

W ramach Akademii realizujemy zajęcia o tematyce zmieniających się pór roku: W poszukiwaniu wiosny, Lato na łące, Kolorowa Pani Jesień, Zima w przyrodzie. Dzieci uczestniczące w całym cyklu zajęć zdobywają odznakę Młodego Przyrodnika.

Przyjaciele Pszczół

Na zajęciach dzieci poznają życie i zwyczaje pszczół, ich rolę w przyrodzie, zależności pomiędzy pszczołami i kwiatami oraz zaglądają do wnętrza ula. Przekonują się również o konieczności ochrony tych owadów.

Łąka pełna tajemnic

Co ciekawego rośnie na łące? Co w trawie piszczy, brzęczy i świszczy? Kto tu skacze, kto się skrada, kto tu lata, czy zobaczymy też gada? Poznajmy razem kolorowy łąkowy świat i jego niezwykłych mieszkańców! Przyjrzymy się z bliska kwiatom i mieszkańcom łąki, oraz poznamy ich zwyczaje. Wybierzemy się również na łowy… spokojnie oczywiście bezkrwawe! Poznamy też zależności pomiędzy roślinami i zwierzętami żyjącymi na łące, poznamy ich sekrety i odkryjemy inne tajemnice kolorowego świata łąk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY 1-3)

Projekt: DRZEWA

Rozpoznajemy najbardziej znane rodzaje drzew i krzewów, poznajemy budowę drzewa i piętrową budową lasu. Omawiamy historie i ciekawostki o drzewach, a także znaczenie drzew dla człowieka i przyrody oraz omawiamy możliwości ich ochrony.

Co żyje w stawie?

Poznajemy staw jako miejsce życia wielu niezwykłych roślin i zwierząt wodnych i wodno-błotnych. Dokonujemy połowów i poznajemy, ukryty na co dzień, świat bezkręgowców wodnych, poznając je z bliska w pracowni mikroskopowej.

Woda źródłem życia! Chrońmy ten cenny dar!

Poruszamy ważny temat dot. roli wody w przyrodzie i życiu człowieka, konieczność ochrony wód i racjonalnego zarządzania zasobami wodnymi. Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z ekosystemami wodnymi nie omawianymi w trakcie zajęć „Życie w stawie”; poznają cenne przyrodniczo siedliska wodno – błotne, oraz wybrane gatunki chronione i rzadkie. Poznajemy zależności pomiędzy stanem środowiska a działalnością człowieka. Oceniamy stan czystości wody na podstawie organizmów będących wskaźnikami czystości wód.

Odkrywamy tajemnice lasu

Czy las jest miejscem pełnym tajemnic? Odkrywamy odpowiedź na to pytanie poznając niezwykłe sekrety życia we wszystkich piętrach lasu. Poznajemy rośliny, grzyby i zwierzęta lasu oraz poznajemy zależności pomiędzy nimi.

Pszczoły i ich rola

Omawiamy historię, życie i zwyczaje pszczół, ich rolę w przyrodzie, zależności pomiędzy pszczołami i kwiatami. Dzieci poznają budowę pszczoły oraz zaglądają do wnętrza ula. W trakcie zajęć szukamy odpowiedzi na pytania dot. konieczności ochrony tych owadów.

Odnawialne źródła energii

Zapotrzebowanie na energię elektryczną stale rośnie, a zasoby paliw kopalnych kurczą się. Spalanie węgla i ropy stało się jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza. Czy odnawialne źródła energii będą lekarstwem na te problemy? W trakcie zajęć omawiamy wpływ człowieka na zmiany klimatu, poznajemy i porównujemy źródła energii konwencjonalnej i odnawialnej, przyglądamy się prawdziwej instalacji OZE i budujemy model urządzenia zasilanego odnawialnym źródłem energii.

Ziołowa polana

Zioła towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Poznajemy rośliny używane od wieków jako rośliny użytkowe, magiczne, przyprawowe i lecznicze. Omawiamy ich właściwości wykorzystywane tradycyjnie w kulturze ludowej.

Lekcja na łące

Przenosimy się do kolorowego świata roślin i zwierząt żyjących na łące. Poznajemy kwiaty i trawy łąkowe, obserwujemy bogactwo świata owadów z bliska. Odkrywamy zależności pomiędzy roślinami i owadami.

Bioróżnorodność

Czy chcecie poznać, jak wspaniała jest różnorodność życia na Ziemi? Na tych zajęciach przenosimy się w fascynujący świat przyrody, by odkryć jego niewyobrażalne bogactwo. Poznamy różnorodność roślin i zwierząt w środowisku ekosystemów wodnych, łąkowych i leśnych. Poznamy także zależności pomiędzy stanem środowiska a działalnością człowieka. Przekonamy się o konieczności ochrony przyrody, w szczególności ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz różnorodności biologicznej i siedlisk przyrodniczych, zagrożonych wyginięciem, a także rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY 4-8)

Projekt: DRZEWA

Dzieci uczą się rozpoznawać rodzaje drzew i krzewów pracując z materiałami źródłowymi. Poznają budowę drzewa, a także piętrową budowę lasu. Omawiamy historie i ciekawostki o drzewach. Wspólnie konstruują i omawiają z prowadzącym znaczenie drzew dla człowieka i przyrody oraz poruszają możliwości ich ochrony.

Odkrywamy tajemnice lasu

Las jest miejscem pełnym tajemnic. Poznajemy niezwykły leśny świat zorganizowany w piętrowej strukturze lasu. Obserwujemy rośliny, grzyby i zwierzęta lasu oraz poznajemy zależności pomiędzy nimi.

Bioróżnorodność

Niezwykła podróż w świat przyrody. Odkrywamy ogromną różnorodność życia, poznajemy rośliny i zwierzęta w środowisku ekosystemów wodnych, łąkowych i leśnych, obserwujemy związek między warunkami środowiska a różnorodnością biologiczną. Umacniamy więzi z otaczającym światem przyrody, poznajemy zależności pomiędzy środowiskiem a działalnością człowieka, a także zajmiemy się tematem ochrony przyrody.

Odnawialne źródła energii

Czy odnawialne źródła energii będą lekarstwem na problem zmian klimatu? Omawiamy wpływ człowieka na zmiany klimatu, szukając rozwiązań. Poznajemy i porównujemy źródła energii konwencjonalnej i odnawialnej, przyglądamy się prawdziwej instalacji OZE i budujemy model urządzenia zasilanego odnawialnym źródłem energii.

Od pola do stołu

Czy można działać na rzecz ochrony przyrody dokonując świadomych wyborów żywieniowych? Co żywność może mieć wspólnego ze zmianami klimatu i zachowaniem różnorodności biologicznej? Czym jest rolnictwo ekologiczne? Dowiecie się na tych zajęciach.

Woda źródłem życia. Chrońmy ten cenny dar!

Jaką rolę pełni woda w przyrodzie i życiu człowieka? Dlaczego konieczna jest ochrona wód i racjonalne zarządzanie zasobami wodnymi? Poznamy cenne przyrodniczo siedliska wodno–błotne oraz wybrane gatunki chronione i rzadkie. Poznamy zależności pomiędzy stanem środowiska a działalnością człowieka. Uczestnicy poznają przyczyny zanieczyszczenia wód oraz możliwości ich ochrony. Ocenią stan czystości wody na podstawie organizmów będących wskaźnikami czystości wód (bioindykatorów).

Co żyje w stawie?

Poznajemy życie w stawie i różnorodność roślin i zwierząt w środowisku wodnym i wodno – lądowym. Odławiamy dziko żyjące bezkręgowce wodne, które obserwujemy i rozpoznajemy w pracowni mikroskopowej. Uczestnicy zajęć poznają zasady prowadzenia obserwacji przy użyciu mikroskopu stereoskopowego oraz mikroskopu optycznego.

Pszczoły i ich rola

Odkrywamy tajemnice fascynującego świata pszczół, ich historię oraz rolę w życiu człowieka. Poznajemy związek pszczół z roślinami kwiatowymi i ich znaczenie w przyrodzie. Uczestnicy będą mogli zajrzeć do wnętrza prawdziwego ula oraz zrozumieć konieczność ochrony pszczół i innych owadów zapylających.

Lekcja na łące (Obserwacje życia na łące)

Kolorowy świat łąki urzeka swoim wielobarwnym pięknem. Czy chcecie poznać jego tajemnice? Na tych zajęciach poznamy rośliny, które tworzą łąkę i dowiemy się, jak są zbudowane. Udamy się na również łowy, by zaobserwować mieszkańców łąki z bliska. Bez obawy – nasze polowanie będzie bezkrwawe. Poznamy też zależności pomiędzy roślinami i zwierzętami żyjącymi na łące, poznamy ich sekrety oraz odkryjemy inne tajemnice kolorowego świata łąk.

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

Odnawialne źródła energii

Przeciwdziałanie i ograniczanie zmian klimatycznych, ochrona powietrza i efektywność energetyczna, w tym ograniczanie niskiej emisji stają się palącymi problemami naszych czasów. Jakie mamy możliwości? Czym są OZE – odnawialne źródła energii? Poznacie odpowiedzi na te pytania w trakcie naszych zajęć.

Bioróżnorodność

Różnorodność życia naszej Ziemi zaskakuje swoim przeogromnym bogactwem. Jaka jest różnorodność życia na Ziemi? Czym jest bioróżnorodność? Dlaczego naukowcy biją na alarm ostrzegając o jej zagrożeniu? Czy działalność człowieka doprowadziła do wymierania gatunków? Co możemy robić dla zachowania bioróżnorodności? Na zajęciach zbadamy również różnorodność roślin i zwierząt w środowisku ekosystemów wodnych, łąkowych i leśnych.

Ekologia Pszczół

Pszczoły niezmiennie fascynują ludzi od zarania dziejów. Na tych zajęciach poznacie ich historię, życie i rozwój, zobaczycie też wnętrze ula od środka. Dowiecie się jaka jest rola pszczół dla zachowania bioróżnorodności oraz dowiecie się jak i dlaczego warto dbać o pszczoły i chronić je.

Od pola do stołu 

Strategia na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego. Produkcja żywności jest powiązana z zanieczyszczeniem środowiska, zmianami klimatu i jest powiązana ze zmniejszeniem bioróżnorodności na terenach rolnych. W jaki sposób? Czy rolnictwo powinno stać się bardziej odpowiedzialne i ekologiczne? Co możemy zrobić dla przyrody? Na te pytania znajdą odpowiedź uczestnicy zajęć.

Ekologia naszych wód

Stan naszych wód stale się pogarsza. Dlaczego konieczna jest ochrona wód i racjonalne zarządzanie zasobami wodnymi? Poznamy organizmy związane z wodą, cenne przyrodniczo siedliska wodne i wodno–błotne, oraz wybrane gatunki chronione i rzadkie. Rozpoznamy zależności pomiędzy stanem środowiska a działalnością człowieka. Uczestnicy poznają przyczyny zanieczyszczenia wód oraz możliwości ich ochrony. Ocenią stan czystości wody na podstawie wybranych parametrów klas czystości wód i organizmów będących wskaźnikami czystości wód (bioindykatorów).

Ochrona wód śródlądowych

Jak cenna jest woda? Bez wody nie ma życia. Każdy to wie. Ale jaki jest stan czystości naszych wód? Z czego wynika? Jakie są konsekwencje działalności człowieka dla ekosystemów wodnych i ich mieszkańców, oraz w konsekwencji dla nas samych? Czy jesteśmy bezradni wobec poziomu zanieczyszczenia naszych wód, czy mamy na to wpływ? Co możemy zrobić, by przyczyniać się do ochrony wód śródlądowych? Dowiecie się tego na tych zajęciach. Zapoznamy się również z bogactwem roślin i zwierząt związanych z ekosystemami wodnymi i wodno – lądowymi, poznamy też bioindykatory czystości wód, czyli organizmy, których występowanie informuje nas o poziomie zanieczyszczenia wody.

OSOBY DOROSŁE

Od pola do stołu

Pożywienie powinno wspierać nasze zdrowie. Czy zawsze tak jest? Cenisz zdrowie i lubisz przyrodę? Czy zdrowie i przyroda mogą być wzajemnie zależne? Na naszych zajęciach dowiesz się, jaki jest wpływ rolnictwa, przetwórstwa i produkcji żywności na zdrowie człowieka i stan środowiska. Poznasz, czym są stare odmiany i rasy oraz dlaczego warto z nich korzystać. Zapoznasz się z rolnictwem ekologicznym. Poznasz znaczenie i walory zdrowego odżywiania, źródła zanieczyszczenia żywności, wpływ dodatków do żywności na zdrowie. Zaczniesz dostrzegać zależności pomiędzy środowiskiem a działalnością człowieka. Dowiesz się, w jaki sposób uwzględnić wyzwania związane ze zrównoważonymi systemami żywnościowymi i jakie są związki między zdrowiem ludzi, zdrowiem społeczeństwa i zdrowiem planety. Strategia „Od pola do stołu” jest elementem Zielonego Ładu – jednego z Priorytetów Komisji Europejskiej na lata 2019–2024. Strategia zakłada cele, takie jak: redukcja zużycia pestycydów, antybiotyków i nawozów, zwiększenie udziału rolnictwa ekologicznego. Zapraszamy na zajęcia!

Czy gospodarka o obiegu zamkniętym jest możliwa?

Chcesz zrobić coś dobrego dla przyrody? Dołożyć swoją drobną cegiełkę do ochrony środowiska? Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy i reszty świata. Do 2050 r. UE chce stać się kontynentem neutralnym dla klimatu. Czy to jest możliwe? Co to oznacza dla nas? Na tych zajęciach poznasz różnice pomiędzy gospodarką liniową a gospodarką o obiegu zamkniętym. Zapoznasz się z pojęciami recycling, downcycling, upcycling, zero waste. Jeżeli segregując śmieci miałeś wątpliwości, do jakiego pojemnika wyrzucić opakowanie, to dowiesz się jak prawidłowo segregować śmieci i poznasz system zbiórki odpadów komunalnych. Zaprosimy Cię również na wyprawę przyrodniczą, podczas której postaramy się trochę posprzątać las. Zróbmy razem ten drobny gest dla naszej pięknej przyrody!

Różnorodność Przyrody Ojczystej

Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie! Jakże często spotykamy się w Polsce z totalną krytyką wszystkiego, co nasze. Wiele osób z zapartym tchem ogląda programy przyrodnicze z dalekich zakątków świata, a na wakacje wybiera egzotyczne kraje. Większość dzieci, potrafi wymienić więcej gatunków obcych, niż rodzimych. Czy naprawdę nie mamy się czym pochwalić? A może nasza rodzima przyroda, jest równie interesująca, co przyroda odległych zakątków świata, tylko jej nie znamy i nie doceniamy? My uważamy, że nasza przyroda jest nie tylko wspaniała, piękna i fascynująca, ale jesteśmy z niej dumni! To w końcu to, co nasze, stanowi nasze dziedzictwo! Chcemy przybliżyć Wam naszą przyrodę ojczystą i pokazać jej niezwykłe bogactwo! Odkryjemy fascynujący i tajemniczy świat roślin i zwierząt naszego kraju, zarówno lądowych jak i wodnych, grzybów oraz siedlisk. Na tych zajęciach poznacie ogromne, wspaniałe bogactwo świata naszej polskiej, rodzimej, ojczystej przyrody. Postaramy się Was przekonać, że mamy się czym pochwalić i możemy być z tego dumni! Zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACOWNIA PRZYRODNICZA

Zajęcia w pracowni przyrodniczej są realizowane dla grup max 15 osób. Koszt zajęć pokrywane są przez uczestników. Prosimy o kontakt w celu sprawdzenia czy dany temat jest realizowany w 2021 roku.

 • Badanie stanu czystości wody w zbiornikach wodnych w Parku
 • Sposoby usuwania zanieczyszczeń z wody
 • Badanie rozpuszczalności gazów w wodzie, w zależności od temperatury
 • Porównanie ilości składników mineralnych w wodzie pochodzącej z różnych źródeł
 • Mikroskopowe odróżnianie wody destylowanej od wody pitnej
 • Badanie zapylenia powietrza w Parku
 • Badanie odczynu pyłów znajdujących się w powietrzu
 • Pomiar jakości powietrza - zawartość CO2, temperatura i wilgotność
 • Analiza zawartości O2 z jednoczesnym pomiarem temperatury i ciśnienia powietrza
 • Wykrywanie zagrożeń ze strony instalacji i urządzeń gazowych
 • Badanie składu mineralnego gleby
 • Badanie gleby – próba dotykowa (palcowa)
 • Badanie obecności wody w glebie
 • Badanie obecności wapnia, azotu i fosforu w glebie
 • Badanie odczynu gleby
 • Badanie chłonności gleby
 • Badanie sorpcyjności gleby
 • Wykrywanie wody w różnych organach roślin
 • Wykrywanie węgla w suchych częściach roślin
 • Zawartość popiołu w wysuszonych organach roślin
 • Rozdział barwników fotosyntetycznych
 • Wykrywanie chlorofilu w liściach czerwonych
 • Badanie przystosowania sosny do wiatrosiewności
 • Wpływ temperatury otoczenia na rozchylanie się płatków kwiatów

WIRTUALNY SPACER

Wirtualna ścieżka edukacyjna realizowana jest w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2020-2021 finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu